Boost Up

MS Office Пакет За Канцелариско Работење

Вовед во курсот

Microsoft Office пакетот има примена во сите сектори: економски, правен, технички и образовен.

Секоја компанија има примена на овој пакет и се употребува во секојдневното работење. 

Оваа обука е наменета за сите вработени лица кои работат со компјутер и сите невработни лица кои сакаат да го изучуваат овој пакет на Microsoft Office.
Постојана работа на практични проекти што доведува до усовршување на вештините и знаењето.

Што вклучува оваа програма:

  • Запознавање со Word, негови карактеристики, најкористени алатки
  • Запознавање со Excel, негови карактеистики, најкористени алатки
  • Запознавање со Power Point, негови карактристики, најкористени алатки
  • Отворање на емаил адреса, користење на емаил адреса
  • Работа на интернет

Во текот на целата обука студентите ќе имаат можност да работат на практични проекти со цел да напредуват во обуката и знаењето.
По завршување на обуката студентите ќе се здобијат со знаење за основно ниво на работење со пакетот Microsoft Office и ќе можат без проблем да работат и да се прилагодат на компјутерска работа на работната позиција.
Ќе можат да ги совладаат сите предизвици кои што ќе им бидат п

Времетраење: 1 месец

Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 60 минути.

Цена: 6000 денари.

Оваа обука е постојано достапна за реализација, во група или индивидуално.

 

Реализација: со физичко присуство (Битола) или онлајн.

Започнете ја кариерата
со практично учење